Mūsu piedāvātie pakalpojumi un ekspertīzes

 Siltumfizika un būvfizika:

 • Sarežģītas konfigurācijas būvkonstrukciju un logu mezglu siltumtehniskie aprēķini saskaņā ar standartiem LVS EN ISO 6946, LVS EN ISO 10077-1/-2. Skaitliskie aprēķini uz vizualizācija. Stūra faktora fi, lineāra termiskā tilta ψ, rasas punkta temperatūras vērtību noteikšana būvkonstrukcijām.
 • Ēku energoaudits un energosertifikācija atbilstoši MK 2013.g. 25.jūnija noteikumiem Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode" un MK 2013.g. 9. jūlija noteikumiem Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju".
 • Būvkonstrukciju siltuma izolācijas, blīvējuma un mitruma termogrāfiskais apsekojums atbilstoši LVS EN 13187 standarta prasībām, mērījumos izmantojot moderno infrasarkano staru kameru FLIR T650sc (izšķirtspēja 640×480, mērījumu diapazons -40...2000°C) un pārspiediena/zemspiediena iekārtu Blower Door. Personāls kvalificēts atbilstoši ITC Level 2.
 • Telpu reālās gaisa apmaiņas n jeb ACR [m3/(m2·h)] ilgtermiņa monitorings, ventilācijas efektivitātes un gaisa vecuma (age-of-air) noteikšana, lietojot iezīmētās gāzes izklīdināšanas metodi (LVS EN ISO 12569) un gāzu fotoakustiko gāzu analizatoru.
 • Ēku gaisa caurlaidības n50 [m3/(m2·h)] noteikšana ar zemspiediena/pārspiediena testiem, lietojot līdz 3 Retrotec durvju ventilatoriem ar maksimālo plūsmu 14440 m3/h katram (LVS EN 13829). Personāls kvalificēts atbilstoši Retrotec Level 2.
 • Nodrošinātās spiedienu starpības dinamikas mērījumi pārspiediena dūmu novēršanas sistēmās (kāpņu telpu ugunsdrošības sistēmas).
 • Ēku un būvkonstrukciju siltumfizikālo parametru monitorings (gaisa temperatūra, mitrums, rasas punkts un kustības ātrumi).
 • Termiskā komforta parametru (t.sk. atbilstības A kategorijai) un lokālā diskomforta monitoring un analīze.
 • Būvkonstrukciju (ārsienu, pārsegumu, u.c.) faktiskās siltuma caurlaidības U [W/(m2·K)] noteikšana ēku ekspluatācijas apstākļos.
 • Logu, durvju un citu gatavo būvizstrādājumu siltuma caurlaidības U [W/(m2·K)] un termiskās pretestības R [(m2·K)/W] noteikšana termiskajā kamerā (LVS ISO 8990).
 • Materiālu lineārā termiskās izplešanās koeficienta α [K-1]noteikšana no istabas līdz 1200°C temperatūrai.
 • Materiālu porainības un vaļējo poru sadalījuma noteikšana ar dzīvsudraba porozimetrijas iekārtu porām ar izmēru no 2µm līdz 1mm.
 • Būvmateriālu siltuma vadītspējas λ [W/(m·K)] un tās atkarības no temperatūras noteikšana ar karstās plāksnes metodi (LVS ISO 8302) un modificētā nestacionārā plaknes avota metodi (ASTM D7984).
 • Apkures, ventilācijas, solārā starojuma u.c. faktoru ietekmes uz termisko komfortu telpās un siltuma zudumiem skaitliskā modelēšana.
 • Apliecinājuma sagatavošana par elektroenerģijas bilanci ar tās nodošanu apakšlietotājiem lielajam elektroenerģijas patērētājam (ar elektroenerģijas patēriņu virs 500 MWh) atbilstoši 2017. gada MK noteikumu Nr. 202 “Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību” 4. punkta prasībām.