Mūsu svarīgākie darbības virzieni

  • Fizikālā okeanogrāfija
  • Piekrastes hidro- un morfodinamika
  • Ostu hidroinženierija
  • Upju hidroloģija un hidrodinamika
  • Ūdens kvalitātes problēmas
  • Hidroģeoloģija
  • Ģeodēzija, kartogrāfija, hidrogrāfija
  • Siltumfizika un būvfizika
  • Programmatūras izveide