Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs” kopā ar sadarbības partneri AS “KEEP EU” 2019. gada 1.aprīlī uzsāk pētniecības projekta Nr. 2.1 “Procesu izpēte un optimizēta elektronu stara sildītāja izstrāde augstas tīrības pakāpes materiālu ražošanai” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir novērst piemaisījuma avotus silīcija kristālos, kuri  tiek audzēti, izmantojot elektronu staru kūļa kausēšanas tehnoloģiju. Piemaisījumi nonāk silīcija kausējumā jonu veidā, kuri rodas elektronu staru kūļa mijiedarbībā ar iekārtas materiāliem. Tiks veikta elektronu staru sildītāja projektēšana un testēšana, apvienojot iepriekšējā pētījumā 2.3 “Elektronu staru sildītāju plazmas lādiņa formas modelēšana un tā formas optimizācija kristālu audzēšanas procesa vadības uzlabošanai”  projektā “Mašīnbūves Kompetences centra izveide" (id. Nr. 1.2.1.1/16/A/003) iegūtos un tekošā projekta zinātniski praktiskos pētījumu rezultātus.

Tiks veikta daļiņu magnētiskās atdalīšanas procesa modelēšana, lai noteiktu nepieciešamos sistēmas parametrus. Notiks uzlabotā elektronu staru sildītāja testēšana un iegūtās produkcijas piemaisījumu koncentrācijas līmeņu pētījumi. Ražošanas iekārta tiks rekonstruēta, lai tajā varētu izmantot jauno elektronu staru sildītāju. Iegūtā gatavā produkcija kvalitātes tiks testēta un salīdzināta ar tirgus produkciju.

Rezultātā tiek plānots izstrādāt elektronu staru sildīšanas iekārtas prototipu, kurai nav analogu tirgū, un ar ko var iegūt augstas tīrības pakāpes materiālus.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 30.novembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 406423,57, t.sk. EUR 299804.14 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums