Pēdējo gadu lielākie projekti


 Laiks Klients Apraksts

2014
Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Eiropas Savienības fonda projekts "Algoritma prototipa eksperimentālā izstrāde upes ūdenslīmeņa divdimensionālai kartēšanai applūstošajās teritorijās"
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas: 23477.38 EUR, no kurām 60 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums no darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitātes "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma", 40% - SIA PAIC pašu finansējums.
Projekta identifikācijas Nr. JPA/2.1.2.2.4/13/12/004.
Projekta mērķis: Veikt jaunas tehnoloģijas eksperimentālo izstrādni (EI) - programmatūrā realizējama algoritma prototipa EI upes ūdenslīmeņa divdimensionālai kartēšanai applūstošajās teritorijās, kas uzlabo pakalpojumu sniegšanas kvalitāti applūduma matemātiskajā modelēšanā.
2014RE&REĒkas būvkonstrukciju termogrāfiskais apsekojums no ārpuses un iekšpuses
2014BPT Real Estate ServicesĒkas termogrāfiskais apsekojums un izvēlētu būvkonstrukciju siltuma caurlaidības, hermetizācijas un siltuma tiltu ap tām noteikšana
2014Biedrība "Latvijas Teritoriālplānotāju asociācija"Lietusūdeņu noteces hidroloģiskā modeļa Skanstes apkaimei Rīgā
2013-2014UAB "Kelprojektas"Hidrodinamiskā modelēšana Nemunas upes aplūšanai viadukta posmā Rusne-Šilutė
2013HT-KonsaltingsRīgas brīvostas ziemas ostas akvatorija viļņošanās režīma modelēšana
2013Carnikavas novada domeGaujas lejteces hidraulikas datormodelēšana
2013Nodibinājums "Latvijas Dabas Fonds"Dvietes upes atjaunojamā posma hidroloģiskā modelēšana
2013Stopiņu novada dome
Stopiņu novada ūdensteču (t.sk. Mazās Juglas un Piķurgas) hidroloģiskā modeļa izveidošana, dažādas atkārtojamības palu caurplūdumu aprēķināšana, hidroloģisko aprēķinu veikšana palu situācijām, plūdu riska teritoriju noteikšana un paredzamo pretplūdu pasākumu ietekmes izpēte uz applūstošajām teritorijām
2012-2014UAB Hnit-BalticLietuvas plūdu karšu un plūdu informācijas sistēmas izveide
2011-2012Carnikavas komunālservissHidrodinamiskā datormodelēšana, hidroloģiskā izpēte projekta "Gaujas lejteces hidrauliskā modeļa izveidošana, dažādas atkārtojamības palu caurplūdumu aprēķināšana, hidraulisko aprēķinu veikšana palu situācijām, plūdu riska teritoriju noteikšana un paredzamo pretplūdu pasākumu ietekmes izpēte uz applūstošajām teritorijām" ietvaros
2011-2012Estonian, Latvian & Lithuanian EnvironmentMatemātiskās modelēšanas un konsultāciju pakalpojumi hidrometeoroloģisko datu analīzes, straumju, viļņu, ūdenslīmeņa, sanešu pārvietošanās, gultnes morfodinamisko izmaiņu un pludmales profila attīstības izpētes jomā Klaipēdas ostai
2011NP Business centreRažošanas ēkas siltumtehniskais apsekojums, energoaudits un energoefektivitātes pārskata sagatavošana.
2011Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtsKompozīta šūnveida koksnes materiāla paneļa siltuma caurlaidības noteikšana stacionāros apstākļos atbilstoši standarta LVS NE ISO 8990 nosacījumiem.
2011Rīgas domes Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijaDaugavgrīvas peldvietas zemūdens daļas izpēte.
2011Grobiņas novada dome5 Grobiņas novada pašvaldības ēku energoaudits.
2011Sarma & Norde ArhitektiBiroja ēkas energoefektivitātes aprēķins un pagaidu energosertifikāta sagatavošana.
 2011Latvijas Hidroekoloģijas institūtsRīgas līča 1-dimensionāla fizikālā modeļa izstrāde.
 2011Carnikavas domeGaujas lejteces hidrauliskā modeļa izveidošana, dažādas atkārtojamības palu caurplūdumu aprēķināšana, hidraulisko aprēķinu veikšana palu situācijām, plūdu riska teritoriju noteikšana un paredzamo pretplūdu pasākumu ietekmes izpēte uz applūstošajām teritorijām.
2011Aplinkos apsaugos agentūros Slāpekļa un fosfora bilances un aiztures aprēķinu metodika Lietuvai.
2011Biomehānikas un fizikālo pētījumu institūtsKlimatisko apstākļu modelēšana.
2010-2011Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentsAr klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai.
2010-2011 LatvenergoPļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES programmatūras FiData apkalpošana un programmatūras FiData un datu bāzu papildinājumu un funkcionalitātes uzlabojumi.
Pazemes filtrācijas modelēšana un konsultāciju sniegšana.
2010-2011Vides ministrijaInformācijas sistēmas izstrāde par plūdu riskam pakļautajām teritorijām Daugavas upes baseinā Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda aktivitātes "Pļaviņu un Jēkabpils pilsētu plūdu draudu samazināšana" ieviešanai.
2010-2011Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts "Silava"
Pētniecības pakalpjuma siengšana "Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām".
2010LVĢMCReģionālo klimata modeļu (RMC) datu sagatavošana hidroloģiskajai modelēšanai.
2010Ekonomikas ministrijaEnergoauditu kvalitātes izvērtēšanas metodikas izstrāde.
2010Klinkmann Automation LatviaNoplūžu cauruļvadā identifikācijas aprēķina metodes izstrāde un izmēģināšana
2010FMS GroupSiltumsūkņa shēmas darbības un efektivitātes izvērtējums.
2009-2010Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
 Daugavas lejteces hidrodinamiskā izpēte.
 2009Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldeViļņu lauka matemātiskā modelēšana Liepājas brīvostas priekšostas akvatorijā.
2009Ekonomikas ministrijaĒku energoefektivitātes aprēķina programmas EfA izstrāde
2008-2009PI Lielupes Ostas PārvaldeHidro- un morfodinamisko procesu analīze Lielupes ostas akvatorijā
2008-2009Inspecta Latvia
Kursa "Termogrāfijas fizikālie pamati un tās lietojumi būvkonstrukcijām" sagatavošana un apmācības veikšana
2008Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentsHidroloģiskās modelēšanas sistēma Rīgas pilsētai
2008 RIMI Latvia
 Ēku ārējo būvkonstrukciju siltumtehnisko un elektroiekārtu energopatēriņa apsekojumi, enerģijas zudumu komplekso analīze un konkrētu to samazināšanas priekšlikumu izstrāde
 2007Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldeJūras izgāztuvēs izgāzto sedimentu plūsmas modelēšana
 2006 SIA "Hansabankas centrālā ēka"Hansabankas centrālās ēkas ārējo būvkonstrukciju siltumfizikālā stāvokļa un plānotās papildus siltināšanas ekspertīze
 2006Rīgas Kurzemes rajona izpilddirekcija
Vakarbuļļu peldvietas zemūdens daļas izpēte
 2006Vizuālās modelēšanas studijaAkvaparka jumta konstrukcijas mitruma stāvokļa kompleksā analīze
 2006MerksArena Riga fasāžu stikloto konstrukciju termogrāfiskā apsekošana un izvēlētu būvkonstrukciju faktiskās siltuma caurlaidības noteikšana
 2006Mērsraga Ostas PārvaldeHidro- un norfodinamisko procesu matemātiskā modelēšana un ieteikumu izstrāde Mērsraga ostas Ziemeļu mola pagarināšanai un papildus sanešu uztvērēja izveidei
 2005-2006Ķemeru nacionālā parka administrācijaLielā Ķemeru tīreļa ziemeļaustrumu daļas hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekmes izvērtējums uz sērūdeņu resursiem
 2005Rīgas Domes Saimniecības pārvaldeRīgas Domes ēkas konstrukciju siltuma caurlaidības noteikšana
 2005Lielupes Ostas PārvaldeZemūdens viļņlaužu efektivitātes izvērtējums
Sanešus aizturoša inženierrisinājuma ietekmi uz Lielupes ostas piesērēšanu
2003, 2004Skultes Ostas Pārvalde
Jūras projekts
Skultes ostas Dienvidu mola konfigurācijas un hidrodinamisko procesu modelēšana ostas akvatorijā, kuģošanas kanālā un piekrastes ārpusmolu zonā
Skultes ostas apkārtnes hidro- un morfodinamisko procesu modelēšana Dienvidu mola rekonstrukcijai IVN
 2003LU Fizikas InstitūtsPlūsmu un temperatūru modelēšana EM laukā levitētā metāla pilienā
Fizikālo procesu matemātiskā modelēšana elektromagnētiski levitēta alumīnija pilienā
 2003Estonian, Latvian & Lithuanian EnvironmentPļaviņu HES ūdenskrātuves matemātiskā modelēšana
 2002Schüco LatvijaSerimāra "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" organizēšana
 2002Indutek LVAdministratīvās ēkas lidostā "Rīga" energoefektivitātes analīze: būvkonstrukciju termogrāfiskie, siltuma caurlaidības un blīvējuma mērījumi un ēkas siltuma bilances analīze
 2001Rīgas pilsētas p/u "Rīgas ūdens"
Viendimensionāla Daugavas hidraulikas un vielu bilances modeļa izveide
 2001Salacgrīvas Ostas PārvaldeSalacgrīvas ostas apkārtnes hidro- un morfodinamisko procesu izpēte. Jūras kanāla piesērēšanas prognoze pēc rekonstrukcijas
 2001Skultes Ostas PārvaldeSkultes ostas apkārtnes hidro- un morfodinamisko procesu izpēte, sanešu papilduztvērēja un molu konfigurācijas optimizācija. Jūras kanāla piesērēšanas prognoze pēc rekonstrukcijas
 2000Baltic PulpDaugavas hidraulikas un ekosistēmas viendimensionālā modelēšana posmam Līvāni – Aizkraukle, lai noteiktu projektējamās celulozes rūpnīcas pie Pļaviņām ietekmi uz Daugavas ūdens kvalitāti
 2000Rīgas Brīvostas PārvaldeRīgas Brīvostas galvenā kuģu ceļa rekonstrukcijas ietekmes uz Daugavas hidrauliku un krastu izskalošanu novērtējums
 2000IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrsDatu bāzes vadības sistēma valsts centralizēto eksāmenu rezultātu reģistrācijai un apstrādei
 1999LU Bioloģijas institūtsUpes hidraulikas un ūdens kvalitātes aprēķina metodikas izstrāde
 1999Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas PārvaldeMeteoroloģisko apstākļu, straumju un sanešu pārvietošanās rakstura izpēte Liepājas ostas apkārtnē. Sedimentācijas prognozes ostas Dienvidu kanālā. Rekomendāciju izstrāde papildus sanešu uztvērēja izbūvei
 1998-1999Rīgas Ostas PārvaldeStraumju aprēķins Daugavas lejtecē ar 2D modeli. Straumju analīze Mangaļsalas apkārtnē. Mangaļsalas termināla rekonstrukcijas un padziļināšanas ietekmes novērtējums. Hidroloģiskie uzmērījumi Daugavas lejteces garenprofilā no Vanšu tilta
 1998LU Bioloģijas Institūts, Valsts Meža Dienests, Zemkopības Ministrija Daugavas hidroloģijas un ūdens kvalitātes modeļa izveide posmam Daugavpils – Aizkraukle. Modeļa verfikācija. Prognostiskie aprēķini celulozes rūpnīcas ietekmes novērtēšanai. 2D upes hidrodinamikas modelis posmam lejpus Līvāniem. Darbs ir daļa no celulozes rūpnīcas notekūdeņu ietekmes uz Daugavas ekosistēmu novērtējuma
 1998 BE&K "Terranext"
Projektējamās celulozes rūpnīcas ietekmes uz Daugavas ekosistēmu priekšizpēte: 1D hidroloģiskais modelis posmam Līvāni – Aizkraukle, 1D ūdens kvalitātes modelis, Daugavas hidroloģijas analīze, Daugavas hidroķīmijas un hidrobioloģijas apkopojums (LU Bioloģijas Institūts)
 1998Binders
Būvkonstrukciju siltuma caurlaidības (U–vērtības) noteikšana un apkures siltuma vajadzības modelēšana biroju ēkai Saulkrastos
 1997-1998Ventspils Brīvostas PārvaldePiekrastes viļņu, hidrodinamikas un morfodinamikas 2D modeļa pilnveidošana. 1D krastam perpendikulārs HD litorālās sanešu pārneses modelis. Meteodatu korekcija un kritisko/tipisko sezonu atlase. Sedimentācijas apjoma kanālā prognoze Dienvidu mola papildinājumam ar viļņlauzi un sanešu aizsprostu
 1996-1998"Latvenergo" filiāle "Daugavas HES Kaskāde"III etaps (1998–1999):
Filtrācijas modeļa kalibrācija (1 m precizitāte). Ģeoloģiskās struktūras un filtrācijas režīma vizualizācijas programmatūra Windows-95/98/NT vidē. HES stāvokļa novērojumu datu vadības programmatūra
II etaps (1997–1997):
Ģeoloģiskās struktūras pilnveidošana. Filtrācijas modeļa kalibrācija (10% precizitāte). Filtrācijas režīma novērojumu datu vadības programmatūras izveide. Ģeoloģiskās struktūras un filtrācijas režīma vizualizācijas programmatūra LINUX vidē. Datu migrācija uz DBVS
I etaps (1996–1997):
Pļaviņu HES apkārtnes ģeoloģiskās struktūras modeļa izveide. Filtrācijas režīma aprēķinu piemēri
 1996LU Fizikas InstitūtsŠķidrā metāla kontūra izveide ar In – Ga – Sn sakausējumu
 1997Ventspils Brīvostas PārvaldeMeteodatu analīze Ventspilij. 2D piekrastes viļņu, hidrodinamikas un morfodinamikas modelis. Modeļa verifikācija. Prognostiskie aprēķini morfodinamiskajām izmaiņām pēc kanāla rekonstrukcijas. Dažādu sanešu papilduztvērēju efektivitātes salīdzinājums
 1996OlainfarmRemantadīna efektivitātes novērtējums: statistiska datu apstrāde saslimstībai ar ērču encefalītu
 1995-1996Liepājas Ostas PārvaldeLiepājas ostas elektroniskās kartes izgatavošana, programma automatizētai dziļumu uzmērījumu apstrādei, padziļināšanas darbu plānošanai
 1994-1995Latvijas Jūras Administrācija un Engures Pagasta PadomeEngures ostas padziļināšanas projekts: ģeoloģiskā izpēte, uzmērījumi (Ventspils ostas kanāla dienests, LHD), viļņu lauku un hidrodinamikas modelis 2D, kanāla piesērēšanas modelis 1D, kanāla parametru aprēķins, tehniskais uzdevums padziļināšanas darbiem
 1994-1995Latvijas Hidrogrāfijas Dienesta Ventspils Nodaļa Jūras karšu digitizēšana, transformācija uz WGS 84, migrācija uz navigācijas sistēmu.
 1993-1994Ventspils Ostas PārvaldeViendimensionāls kanāla piesērēšanas modelis paralēli garkrasta straumei. Dziļumu uzmērījumu datubāze. Piesērēšanas verifikācija reāliem laika periodiem un prognoze